Όροι χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης, μαζί με όλες τις άλλες πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή άλλα έγγραφα, αποτελούν τη δεσμευτική νομική συμφωνία (στο εξής η Συμφωνία») μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456 (στο εξής «εμείς» ή «Δ.ΥΠ.Α.») και των χρηστών (στο εξής «εσείς» ή «Χρήστης») του δικτυακού τόπου αναζήτησης και εύρεσης εργασίας Jobmatch by DYPA καθώς και των αντίστοιχων κινητών εφαρμογών (app) που βρίσκονται στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από την JOBmatch ΙΚΕ (στο εξής η «Πλατφόρμα»). Με την εγγραφή στην Πλατφόρμα εσείς, είτε ως εργοδότης, είτε ως αιτών εργασία, συμφωνείτε στη δέσμευσή σας από τους παρόντες Όρους συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγών της Πλατφόρμας, των πληροφοριών και των διαδικασιών αυτής, καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της JOBmatch.

1. Γενικοί Όροι Χρήσης Πλατφόρμας και Υπηρεσίας

Η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει μέσω της Πλατφόρμας Jobmatch by DYPA μια ηλεκτρονική αγορά (marketplace) αναζήτησης και προσφοράς θέσεων εργασίας που προορίζεται για οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα (στο εξής «Χρήστης») είτε ως: (i) Χρήστης που επιθυμεί να καταχωρήσει μια αγγελία για εργασία (στο εξής «Προσφορά Εργασίας») ή να χρησιμοποιήσει τις εκάστοτε υπηρεσίες που προσφέρονται από την Πλατφόρμα στους χρήστες της (στο εξής η «Υπηρεσία») σχετικά με την αναζήτηση υποψηφίων για την έναρξη απασχόλησης (στο εξής «Εργοδότης») ή (ii) οποιοσδήποτε Χρήστης, εκτός δυναμικού του Εργοδότη, που αναζητά εργασία (στο εξής «Αιτών Εργασία»). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς αναζήτησης ή/και προσφοράς εργασίας και μόνο για τις δικές σας ανάγκες σύμφωνα με την οριζόμενη από τη Δ.ΥΠ.Α. αποδεκτή χρήση της Πλατφόρμας. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν επαληθεύει, δεν υποστηρίζει ή δεν εγγυάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν αναλαμβάνει καμία εκπροσώπηση όσον αφορά τα προσόντα του Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον πιθανό Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε τη Δ.ΥΠ.Α. για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτήν την διαφορά (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των νομικών εξόδων της Δ.ΥΠ.Α.). Η Δ.ΥΠ.Α. είναι η μόνη αρμόδια να ορίζει την αποδεκτή χρήση της Πλατφόρμας. Εάν κάνετε λήψη, πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους ενός τρίτου ατόμου ή οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό του εν λόγω ατόμου ή οντότητας και ότι το εν λόγω άτομο ή οντότητα συμφωνεί να αναλάβει την ευθύνη για τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και να αποζημιώσει τη Δ.ΥΠ.Α. για τυχόν παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Τα προφίλ των Χρηστών που περιέχονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Πλατφόρμας δημιουργούνται από πρόσωπα τα οποία η Δ.ΥΠ.Α. δεν ελέγχει. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Χρήστες είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι. Δεν επιβεβαιώνουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα ή οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται από οποιονδήποτε Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας αυτού του Χρήστη. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή άλλων δεδομένων ή / και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα. Εάν είστε Εργοδότης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: κατά γενικό κανόνα, η Προσφορά Εργασίας σας θα είναι προσβάσιμη σε άλλους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας για το διάστημα χρήσης της Πλατφόρμας από τη Δ.ΥΠ.Α. Όταν απαντάτε ή επικοινωνείτε με έναν Αιτούντα Εργασία, μοιράζεστε καταρχήν τις πληροφορίες και το περιεχόμενο της επικοινωνίας με την Δ.ΥΠ.Α., την οποία εξουσιοδοτείτε να κοινοποιήσει την επικοινωνία και τις πληροφορίες που μοιράζεστε στον Αιτούντα Εργασία. Εμείς και οι Αιτούντες Εργασία στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην αλήθεια, ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, αλλά και κατά την καταχώρηση και ανανέωση της Προσφοράς Εργασίας και ως εκ τούτου δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου των Προφίλ και ως εκ τούτου η Δ.ΥΠ.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει οποιαδήποτε Προφίλ ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε Προφίλ στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Προφίλ από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Αιτούντα Εργασία στην Πλατφόρμα. Εάν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία, πληροφορίες, ημερομηνίες, εικόνες, φωτογραφίες, υλικά ή πληροφορίες εφαρμογής (στο εξής «Προφίλ») που δημοσιεύετε, εμφανίζετε, υποβάλλετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμα μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η δημιουργία οποιουδήποτε Προφίλ μέσω της Πλατφόρμας παρέχει αυτομάτως εξουσιοδότηση στη Δ.ΥΠ.Α. να κοινοποιήσει το Προφίλ σας σε οποιονδήποτε Εργοδότη. Αναγνωρίζετε ότι τόσο εμείς όσο και οι Εργοδότες στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα, συμπλήρωσης και ανανέωσης του Προφίλ σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι. Κάθε Εργοδότης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας καταχωρείται στην Πλατφόρμα. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας για αυτό οι Αιτούντες Εργασία οφείλουν να επαληθεύουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που επηρεάζει την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησή τους. H Δ.ΥΠ.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε καταχώριση για Προσφορά Εργασίας στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να καταργήσει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. H Δ.ΥΠ.Α. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Πλατφόρμας.

2. Δημιουργία Λογαριασμού

Θα χρειαστεί να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό στην Πλατφόρμα με την καταχώρηση είτε (i) της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης σχετικού κωδικού πρόσβασης, είτε (ii) μέσω του προφίλ σας σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης (sociallog-in). Μπορούμε να αρνηθούμε να σας χορηγήσουμε ένα όνομα χρήστη που μιμείται κάποιο άλλο, προστατεύεται από εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή είναι χυδαίο ή άλλως προσβλητικό. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες Χρηστών σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι οι Χρήστες αυτοί παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία ή ότι έχουν χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία για να διαπράξουν παράνομες ενέργειες ή εάν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται με άλλο τρόπο από τις αρχές ή / είναι απαραίτητο ή / και κατάλληλο. Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, συμφωνείτε (i) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως ζητήθηκε από τη φόρμα εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού σας τηλεφώνου ή του προφίλ σας κοινωνικού μέσου δικτύωσης) και (ii) να είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και να μην μεταβιβάσετε ή μεταπωλήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, στην Πλατφόρμα και στην Υπηρεσία σε τρίτους. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη εάν ο λογαριασμός σας ή το μέσο με το οποίο συνδέεστε σε αυτόν (όπως π.χ. το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο) χρησιμοποιείται εσφαλμένα και ψευδώς από τρίτο μέρος. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε τον λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα σε άλλο χρήστη ή οντότητα. Για να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, διατηρήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικά. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας και να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα και την Υπηρεσία. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του κινητού σας τηλεφώνου, ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε χρειαστεί σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας. Εάν οι Υπηρεσίες σας ακυρωθούν ή ο Λογαριασμός σας στην Πλατφόρμα απενεργοποιηθεί (είτε από εσάς, είτε από εμάς) το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών καταργείται και αμέσως λήγουν οι άδειές σας οπότε και θα διαγράψουμε το περιεχόμενο που σχετίζεται με το λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα. Μπορείτε να ακυρώσετε συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή να κλείσετε το λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

3. Περιεχόμενο Χρήστη

Η Πλατφόρμα επιτρέπει στους Χρήστες να δημοσιεύουν, υποβάλλουν, προβάλλουν ή άλλως να δημοσιοποιούν τις καταχωρήσεις Προσφοράς Εργασίας, τα Προφίλ ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, εικόνες, μηνύματα και άλλα υλικά (στο εξής «Περιεχόμενο Χρήστη»). Οι Χρήστες ενδέχεται να δημοσιεύσουν στο Περιεχόμενο Χρήστη μηνύματα ή δηλώσεις που είναι παραπλανητικές, απατηλές ή εντελώς λανθασμένες. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε απόψεις, τοποθετήσεις, πληροφορίες ή δηλώσεις που περιέχονται στο Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε ή εμφανίστηκε στην Πλατφόρμα από Χρήστες. Αναγνωρίζετε ότι με την πρόσβαση σας στην Πλατφόρμα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο και αναγνωρίζετε ότι η Δ.ΥΠ.Α. δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εσάς για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Οι Χρήστες δεν πρέπει να δημοσιεύουν Περιεχόμενο Χρήστη ή πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή αντίθετες με άλλο τρόπο ή περιέχουν σεξουαλικές, εθνοτικές ή φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή υλικό που δεν περιέχει σχετικό ή κατάλληλο περιεχόμενο, παραπέμπει σε αποτρόπαιη συμπεριφορά ή που παραβιάζει το νόμο. Απαγορεύεται στους Χρήστες να δημοσιεύουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες, εμπορικά μυστικά ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Περιεχόμενο Χρήστη δεν επιτρέπεται να περιέχει διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων (pyramidschemes), επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλη ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία (εκτός αν άλλως ρητά επιτρέπεται από εμάς) ή άλλους είδους ενθάρρυνση ή πρόκληση spamming. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις για το Περιεχόμενο Χρήστη που καθορίζονται από εμάς. Αν και η Δ.ΥΠ.Α. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να το πράξει, δύναται να ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή τμήμα αυτού που παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες ή που η Δ.ΥΠ.Α. θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της ότι είναι ακατάλληλο. Εάν πιστεύετε ότι ένα μήνυμα ή το Περιεχόμενο ενός Χρήστη γενικότερα παραβιάζει τις Πολιτικές μας, επικοινωνήστε αμέσως με τη Δ.ΥΠ.Α. για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την επεξεργασία ή την κατάργησή του. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υπόσχεται να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και η ερμηνεία του κατά πόσο το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει οποιαδήποτε Πολιτική μας παραμένει πάντα στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει το Περιεχόμενο Χρήστη και άλλες σχετικές πληροφορίες υπό περιστάσεις που περιβάλλουν την κοινοποίησή τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να λειτουργήσει η Πλατφόρμα και να παρέχει τις Υπηρεσίες σωστά, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της Δ.ΥΠ.Α., και τους Χρήστες ή επισκέπτες της Πλατφόρμας ή/ και να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της ή σχετικά αιτήματα. Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που περιέχει επίσημα στοιχεία ταυτότητας (είτε δικά σας, είτε από άλλο πρόσωπο) στην Πλατφόρμα, όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό διαβατηρίου, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, τον αριθμό άδειας οδήγησης, ή άλλο παρόμοιο με τα ανωτέρω αναγνωριστικό αριθμό ή κωδικό. Η συμπερίληψη αυτών των πληροφοριών αναγνώρισης σε οποιοδήποτε Προφίλ μπορεί να οδηγήσει σε υποκλοπή ταυτότητας και άλλες δυσμενείς συνέπειες, για τις οποίες η Δ.ΥΠ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις πληροφορίες από το Προφίλ σας, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για την κοινοποίηση στην Πλατφόρμα τέτοιων πληροφοριών.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα (i) κείμενα σε κάθε σελίδα της Πλατφόρμας, είτε εκδοτική, είτε πλοήγηση, είτε εκπαιδευτική, (ii) λογότυπα, κουμπιά και άλλα γραφικά στοιχεία στην Πλατφόρμα, (iii) λογισμικό που περιλαμβάνει τόσο τον κώδικα πελάτη όσο και τον κώδικα που χρησιμοποιείται από την JOBSbnb ΙΚΕ για την παροχή υπηρεσιών, (iv) συνδυασμοί χρωμάτων, μορφών κουμπιών, διάταξης σελίδων, σχεδιασμού και όλων των άλλων γραφικών στοιχείων της Πλατφόρμας («Περιεχόμενο Πλατφόρμας”), υλικών, μεθοδολογιών, σχεδίων υλοποίησης ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας (v) όλα τα κείμενα, εικαστικά, γραφικά, μοναδικό περιεχόμενο εμπνευσμένο από τη JOBSbnb ΙΚΕ, αναρτημένο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και εν πάση περιπτώσει, ο τίτλος και το συμφέρον σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της JOBSbnb ΙΚΕ ή των δικαιοπαρόχων της. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας και τα εργαλεία της Πλατφόρμας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μερικά από αυτά προστατεύονται επίσης ως εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή / και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στην JOBSbnb. Η JOBSbnb ΙΚΕ έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα στην Πλατφόρμα και στο γενικότερο περιεχόμενο που παράγει και δεν θα αντιγράφετε, τροποποιείτε, χρησιμοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε τα σήματα και άλλα δικαιώματα της JOBSbnb ΙΚΕ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της. Εκτός από τις περιορισμένες άδειες που σας έχουν χορηγηθεί ρητώς σε αυτήν την Συμφωνία, η JOBSbnb ΙΚΕ διατηρεί για την ίδια και τους δικαιοπαρόχους της όλα τα άλλα δικαιώματα, τίτλους και ενδιαφέροντα. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας παραμένει η πνευματική ιδιοκτησία της JOBSbnb, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πηγαίου κώδικα, προϊόντων, δεδομένων χρήσης, ιδεών, βελτιώσεων, αιτημάτων, χαρακτηριστικών, προτάσεων ή άλλων πληροφοριών που παρέχονται από τον Αιτούντα Εργασία ή από οποιονδήποτε Εργοδότη. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, εμπορευτείτε ή διανέμετε το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας ή να το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Η JOBSbnb ΙΚΕ επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν χορηγούνται ειδικά με την παρούσα Συμφωνία. Δεν θα πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησιακούς τίτλους, τυχόν εμπορικά σήματα και δικαιώματα χρήσης σημάτων, τυχόν σημάνσεις ευρεσιτεχνιών και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας στα υλικά που έχετε πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας εκτός του Περιεχομένου Χρήστη. Άδεια χρήσης από τους εργαζόμενους: Η Δ.ΥΠ.Α. η οποία έχει λάβει άδεια χρήσης της Πλατφόρμας, σας χορηγεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για προσωπική σας χρήση, αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης για τον εαυτό σας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Προφίλ που δημοσιεύετε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από αυτό το Προφίλ. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταργήσει το δικαίωμα σας για χρήση της Πλατφόρμας για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση της. Άδεια χρήσης από τους εργοδότες: Η Δ.ΥΠ.Α. η οποία έχει λάβει άδεια χρήσης της Πλατφόρμας σας παραχωρεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για εσάς και τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα για εσωτερική επιχειρηματική χρήση αναζήτησης και εύρεσης υποψηφίων προς απασχόληση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση του υλικού στην Πλατφόρμα μόνο για προσωπική σας χρήση που σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση και την πρόσληψη υποψηφίων με προοπτική εργασίας. Δεν επιτρέπεται η πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα δικαιώματά σας για χρήση της Πλατφόρμας ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που παρέχει η Δ.ΥΠ.Α. σε εσάς ή τρίτους χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση της Δ.ΥΠ.Α. και της JOBSbnb. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Καταχώρησης Εργασίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από το Προφίλ σας και τις καταχωρήσεις σας.

5. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου Χρήστη

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, χορηγείτε στην Δ.ΥΠ.Α. απεριόριστη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, απεριόριστη, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής και εν γένει επεξεργασίας και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου Χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την Πλατφόρμα, τις Υπηρεσίες και την επιχείρησή της. Επιπλέον, παρέχετε στη Δ.ΥΠ.Α. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και / ή το όνομα χρήστη σας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Όταν υποβάλετε αίτηση για μια εργασία μέσω της Πλατφόρμας στέλνετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας στη Δ.ΥΠ.Α. και εξουσιοδοτείτε τη Δ.ΥΠ.Α. να κοινοποιεί αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη με ένα τρίτο μέρος. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το δικό σας Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί από εσάς στην Πλατφόρμα ή μέσω της Πλατφόρμας ή έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε την άδεια που εκτίθεται σε αυτήν την ενότητα, (ii) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και (iii) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν οδηγεί σε παραβίαση της σύμβασης μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε τη Δ.ΥΠ.Α. από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που παρέχετε στην Πλατφόρμα. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη χορήγηση άδειας χρήσης για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση εξυπηρέτησης που αναφέρεται παραπάνω με αντίγραφο του διαβατηρίου ή της αστυνομικής σας ταυτότητας (για λόγους επαλήθευσης ταυτότητας) και ζητήστε την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου. Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει: (i) την υπογραφή του κατόχου του δικαιώματος για το εν λόγω περιεχόμενο ή ενός προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων (ii) προσδιορισμό του περιεχομένου για το οποίο πρέπει να ανακληθεί η άδεια και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέψει στη Δ.ΥΠ.Α. να εντοπίσει και να αφαιρέσει το περιεχόμενο από την Πλατφόρμα. (iii) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (iv) δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι είστε κάτοχος δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο των δικαιωμάτων να ανακαλέσετε την άδεια για το καθορισμένο περιεχόμενο και (v) δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία ότι είστε κάτοχος του δικαιώματος ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου των δικαιωμάτων σχετικά με αυτά τα υλικά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δ.ΥΠ.Α. για περισσότερες λεπτομέρειες.

6. Δηλώσεις και Εγγυήσεις

Μόνο κάτοχος καταχωρημένου λογαριασμού μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ή του λογαριασμού του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (sociallog-in). Δεν επιτρέπεται να αναθέσετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Δ.ΥΠ.Α. και οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα είναι άκυρη. Η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει ελεύθερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες για τους επιτρεπόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαγορεύεται η αποθήκευση, η διανομή ή η μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου υλικού μέσω της Πλατφόρμας ή / και των Υπηρεσιών, διαφορετικά ενδέχεται να εκτεθείτε σε αστικές ή/και ποινικές ευθύνες. Συμφωνείτε ότι εάν έχουμε μια αξίωση τρίτου μέρους ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε δημιουργήσει είναι παράνομο ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, θα αναλάβετε την υποχρέωση να πράξετε οτιδήποτε νόμιμο προς άρση της παρανομίας ή προσβολής και επιπλέον να αποζημιώσετε τη Δ.ΥΠ.Α. για τυχόν ζημιά που αυτή έχει υποστεί. Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση (ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση) στην Πλατφόρμα ή / και την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από τη Δ.ΥΠ.Α., εκτός εάν έχετε τη ρητή άδεια να κάνετε κάτι τέτοιο σε ξεχωριστή συμφωνία με τη Δ.ΥΠ.Α. Συμφωνείτε ότι δεν θα συμμετάσχετε σε καμία δραστηριότητα που παρεμβαίνει ή διαταράσσει την Πλατφόρμα ή / και την Υπηρεσία (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την Πλατφόρμα). Εκτός εάν σας επιτρέπεται συγκεκριμένα να κάνετε κάτι τέτοιο σε ξεχωριστή συμφωνία με τη Δ.ΥΠ.Α., συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εν γένει εκμεταλλευτείτε την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι η Δ.ΥΠ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτου) για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεών σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας και τις συνέπειες αυτής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που μπορεί να υποστεί η Δ.ΥΠ.Α., από την αθέτηση των υποχρεώσεών σας. Ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες που συμπληρώνουν την παρούσα Συμφωνία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες πρόσβασης, πρέπει να έχετε έναν υπολογιστή, συμβατό κινητό τηλέφωνο ή φορητή συσκευή, πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεδομένα και τις ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος και λειτουργικού λογισμικού. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλων των συνδέσεων, ή / και εξοπλισμού που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών και για την καταβολή των τελών που χρεώνουν οι πάροχοι των συνδέσεων και του εξοπλισμού σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών ή το κλείσιμο του Λογαριασμού σας, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταφορτώσετε στην Πλατφόρμα οποιοδήποτε επιβλαβή κώδικα ή χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα της Πλατφόρμας για το δικό σας εμπορικό κέρδος. Ως «επιβλαβής κώδικας» νοείται κάθε λογισμικό (συχνά αναφέρεται ως «viruses», «worms», «trojanhorses», «timebombs», «timelocks», «dropdeaddevices», «traps», «accesscodes», «cancelbots» ή «trapdoordevices») που (α) είναι σκόπιμα σχεδιασμένο να βλάπτει, να διακόπτει, να αναστέλλει, να βλάπτει, να παρεμποδίζει, να παρεμβαίνει, να αναστέλλει, να απαλλοτριεύει ή να εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα, μέσα αποθήκευσης, πρόγραμμα, το σύστημα, τον εξοπλισμό ή την επικοινωνία, βασισμένο σε οποιοδήποτε γεγονός, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε: i) υπέρβαση αριθμού αντιγράφων, ii) υπέρβαση αριθμού χρηστών, iii) πέρασμα μιας χρονικής περιόδου, iv) προαγωγή σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλο αριθμό ή v) χρήση συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ή (β) θα επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να προκαλέσει τέτοιο αποτέλεσμα ή (γ) θα επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλου προσώπου χωρίς τη γνώση και την άδεια αυτού του άλλου προσώπου. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από καιρό σε καιρό, μπορεί να προσφέρονται σε περιορισμένη βάση ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τη συσκευή σας. Αναγνωρίζετε ότι δεν απαιτείται να διατηρήσουμε την Πλατφόρμα διαθέσιμη για τη χρήση σας και δεν παρέχουμε εγγυήσεις ως προς τη διαθεσιμότητά της ή ότι η Πλατφόρμα θα λειτουργεί συνεχώς ή χωρίς σφάλματα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες σε λειτουργία. Ωστόσο, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υφίστανται περιστασιακές διακοπές. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών που βρέθηκε στην Πλατφόρμα ή οποιαδήποτε διακοπή ή δυσλειτουργία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, εισβολές τρίτων ή ανωτέρα βία). Η Δ.ΥΠ.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχή ή απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε εξαιτίας της μη πρόσβασης στην Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση διακοπής, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας. Σε σχέση με κάθε χρήση της Πλατφόρμας: (i) οφείλετε να ενεργείτε υπεύθυνα, επαγγελματικά, για τους σκοπούς της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και με καλή πίστη, (ii) οφείλετε να απέχετε από διάκριση, ρατσισμό, δυσφημιστική, ακατάλληλη, άσεμνη, προσβλητική ή άλλη συμπεριφορά που υποκινεί μίσος, διακρίσεις, ρατσισμό, φανατισμό ή σωματική βία ενός ατόμου ή μιας ομάδας (iii) οφείλετε να αντιμετωπίζετε την Πλατφόρμα και τους Χρήστες της με σεβασμό και δεν θα συμμετάσχετε σε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εκφοβισμός, παρενόχληση, υποβάθμιση, προσβολή ή άλλως προσβολή (όπως καθορίζεται από εμάς) και (iv) δεν πρέπει να εκπροσωπείτε ή να υποστηρίζετε παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες. Χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια, δεν θα αντιγράψετε κανένα μέρος της Πλατφόρμας για δικούς σας εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων: (i) αναπαραγωγής ή χρήσης των λεπτομερειών και του Προφίλ οποιουδήποτε Χρήστη, (ii) αναπαραγωγής με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών ή της Πλατφόρμας, (iii) χρήσης «deep-lin», «robot», «spider», «page-scrape» ή άλλης αυτόματης συσκευής, προγράμματος, αλγόριθμου ή μεθοδολογίας ή οποιαδήποτε παρόμοιας ή ισοδύναμης χειρωνακτικής διαδικασίας, για πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας, των Προφίλ ή οποιουδήποτε Περιεχόμενου Χρήστη, ούτε αναπαραγωγής ή παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης της Πλατφόρμας, ούτε απόκτησης, ή απόπειρας απόκτησης με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, εγγράφων ή πληροφοριών που δεν διατίθενται εσκεμμένα μέσω της Πλατφόρμας ή (iv) ενσωμάτωσης ολόκληρης ή μέρους της Πλατφόρμας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, δικτυακό τόπο, πλατφόρμα, εφαρμογή ή άλλη ψηφιακή ή μη ψηφιακή μορφή. Χωρίς να περιορίζονται οι ανωτέρω δεσμεύσεις, ευθύνες και υποχρεώσεις, ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπονται: Η δημιουργία ή διευκόλυνση ανεπιθύμητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (“spam”). Η αποστολή, ανάρτηση, διανομή, διάδοση ή προβολή οποιουδήποτε παράνομου, δυσφημιστικού, παρενοχλητικού, καταχρηστικού, δόλιου, παράνομου, άσεμνου ή άλλου ανάρμοστου περιεχόμενου. Σκόπιμη διανομή κάθε επιβλαβή κώδικα. Προγράμματα «πυραμίδων συμπεριφοράς» ή προώθησης. Η διαβίβαση περιεχομένου που μπορεί να είναι επιβλαβές για ανηλίκους, ή περιεχομένου που ζητά ή ενθαρρύνει την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών με ανηλίκους. Η ψευδής αναπαράσταση άλλου ατόμου (μέσω της χρήσης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο). Η παράνομη διαβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών άλλου ατόμου χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη ή του δικαιοπάροχου. Η χρήση της Πλατφόρμα κατά παραβίαση νομίμων δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής και προσωπικότητας) των άλλων. Η προώθηση ή ενθάρρυνση της παράνομης δραστηριότητας. Η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών Χρηστών σε σχέση με τυχόν παραβιάσεις της Συμφωνίας ή η δημιουργία λογαριασμών Χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς ή δόλιες προθέσεις. Η πώληση, μεταπώληση ή άλλη εκμετάλλευση για μη εξουσιοδοτημένους εμπορικούς σκοπούς ή μεταφορά οποιουδήποτε λογαριασμού της Πλατφόρμας Η τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας. Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Πλατφόρμα. Η επικοινωνία με άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας σχετικά με προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM), τις εργασίες που απαιτούν την πληρωμή για να ξεκινήσουν και οποιαδήποτε θέματα η Δ.ΥΠ.Α. θεωρεί επιζήμια για τους χρήστες της. Η παροχή ψευδών πληροφοριών κατά τη χρήση της Πλατφόρμας και / ή της Υπηρεσίας. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την ανίχνευση και αντιμετώπιση δραστηριότητας που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Χρηστών με αυτούς τους όρους αλλά και να αποτρέπει την κατάχρηση (όπως το spam). Αυτές οι μέθοδοι μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή ή τερματισμό ορισμένων λειτουργιών για ορισμένους Χρήστες.

7. Περιορισμός ευθύνης Δ.ΥΠ.Α.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Δ.ΥΠ.Α. για οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες, αποζημιώσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσης, απορρέουσες από την παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων, της απώλειας κέρδους ή εισοδήματος, ευκαιρίας, ή βλάβης του χρήστη), ακόμα και αν η Δ.ΥΠ.Α. έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο περιορισμός αυτός ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

8. Αποποίηση ευθύνης

Εξαιρουμένων όσων ρητώς εκτίθενται σε αυτή την συμφωνία, η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται, άλλως, αποποιείται της ευθύνης της από την παρούσα από όλες τις δηλώσεις ή τις εγγυήσεις, σαφείς ή έμμεσες σε σχέση με την πλατφόρμα, οποιεσδήποτε υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες, διαθέσιμες μέσω οποιωνδήποτε συνδέσεων (links) επ’ αυτής, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε έμμεσων εγγυήσεων για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση, καθώς και οποιωνδήποτε εγγυήσεων τυχόν διανομής, χρήσης ή/και εμπορικής πρακτικής. η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται, άλλως, αποποιείται της ευθύνης της για τα προφίλ, το περιεχόμενο των χρηστών και το περιεχόμενο της προσφοράς εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά η δραστηριότητα οποιουδήποτε εργοδότη η αιτούντα εργασίας. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται, άλλως, αποποιείται της ευθύνης της για την αλήθεια, την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών ή του υλικού που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της πλατφόρμας. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται, άλλως, αποποιείται της ευθύνης για τη διαγραφή, αποτυχία καταχώρησης, εσφαλμένη ή άκαιρη μετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών, επικοινωνίας ή άλλου υλικού σχετίζεται με την υπηρεσία ή τη χρήση της πλατφόρμας. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται, άλλως, αποποιείται της ευθύνης της για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από τη λήψη ή την πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό στη πλατφόρμα. Σε καμιά περίπτωση η Δ.ΥΠ.Α. δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση ή κακή χρίση της πλατφόρμας από οποιοδήποτε χρήστη. Η πλατφόρμα παρέχεται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αδειούχο χρήσης αυτής από την jobsbnb σε μια βάση πλατφόρμας «as it is» και «as available». η Δ.ΥΠ.Α. δεν εγγυάται ότι κατά τη χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες δεν θα υπάρχουν διακοπές ή σφάλματα και η Δ.ΥΠ.Α. δεν προσφέρει καμία εγγύηση σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας ή τη σύναψη οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής μεταξύ των χρηστών ή από την παροχή υπηρεσιών από τη Δ.ΥΠ.Α. προς τους χρήστες σε σχέση με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων αναφορικά με την καταχώρηση της προσφοράς εργασίας ή οποιαδήποτε αποτελέσματα επιθυμεί να έχει ο χρήστης κατά την παρούσα συμφωνία. Η λειτουργία που παρέχεται από την πλατφόρμα, ή τους προσδιορισμένους servers της δεν είναι αυτή του αρχείου. Οι χρήστες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την διατήρηση ανεξάρτητου αρχείου και αντιγράφων όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του χρήστη. Επειδή η Δ.ΥΠ.Α. δεν εμπλέκεται στις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών, εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ενός ή περισσοτέρων χρηστών, κάθε εμπλεκόμενος χρήστης απελευθερώνει τη Δ.ΥΠ.Α. από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδους και φύσης, γνωστές και άγνωστες, για τις οποίες υπήρχαν υποψίες ή όχι, δημοσιευμένες ή μη, που προκύπτουν από, ή συνδέονται, με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις διαφορές.

9. Απόρρητο και δεδομένα

9.1 Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου

Αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε τίποτα που αντιβαίνει στην Πολιτική Απορρήτου και θα θέσει σε κίνδυνο τη Δ.ΥΠ.Α. ή και τρίτους. Μπορούμε οποτεδήποτε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με ανάρτηση των νέων όρων στην Πλατφόρμα, και συνεχίζοντας να κάνετε χρήση της Πλατφόρμας, σημαίνει αυτομάτως ότι αποδέχεστε τέτοιες αλλαγές. Κάθε μέρος (κατά περίπτωση) δηλώνει και εγγυάται ότι έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο άλλο μέρος σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή με άλλο τρόπο βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό, κάθε απαραίτητη συγκατάθεση Αιτούντα Εργασία ή άλλου Χρήστη πρέπει να λαμβάνεται απευθείας από οποιονδήποτε Εργοδότη με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταξύ τους συναλλαγής και την καλύτερη εκτέλεση της Υπηρεσίας.

9.2 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Δ.ΥΠ.Α. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Η JOBSbnb ΙΚΕ προβαίνει σε όλες τις τεχνικές διεργασίες προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και δηλώνει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα θα γίνεται αποκλειστικά για την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας. Τα δεδομένα της Πλατφόρμας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Δ.ΥΠ.Α. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. H Δ.ΥΠ.Α. δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς.

9.3 Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τη Δ.ΥΠ.Α., η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια τη Δ.ΥΠ.Α., όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Δ.ΥΠ.Α. Ο Χρήστης συναινεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, στην επιχείρηση που τον έχει επιλέξει για άμεση επικοινωνία και προγραμματισμό συνέντευξης. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η Δ.ΥΠ.Α. με έδρα στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεω8 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τη Δ.ΥΠ.Α. στο email: dpo@dypa.gov.gr Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων: Η Δ.ΥΠ.Α. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης: Τα στοιχεία των Χρηστών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με τη Δ.ΥΠ.Α. στο e-mail: dpo@dypa.gov.gr Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα; Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τη Δ.ΥΠ.Α. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ.ΥΠ.Α. στο e-mail: dpo@dypa.gov.gr Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

10. Εμπιστευτικότητα

Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» σημαίνει οποιαδήποτε και όλα τα τεχνικά ή επαγγελματικά δεδομένα ή πληροφορίες που παρέχονται, ανεξαρτήτως μορφής ή μέσου, από τους Χρήστες ή τη Δ.ΥΠ.Α. ανεξάρτητα από το αν έχουν επισημανθεί ή αναγνωριστεί ως «εμπιστευτικά», συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Προφίλ, Περιεχομένου Χρήστη, Προσφορά Εργασίας, των όρων της παρούσας Συμφωνίας και τις λειτουργίες και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι: (i) θα μεταχειρίζεται ως εμπιστευτικές και θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και δεν θα τις αποκαλύπτει σε τρίτους, (ii) θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, και (iii) δεν θα αντιγράφει αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός εάν έχει ρητώς προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα ισχύουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες που: (i) βρίσκονται ήδη στην κατοχή του Χρήστη, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα και χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας, (ii) χωρίς ενέργεια ή πταίσμα από μέρους του Χρήστη, είναι ή καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό, ή iii) ο Χρήστης έλαβε από τρίτο πρόσωπο χωρίς παραβίαση από αυτό το τρίτο πρόσωπο της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας. Κατόπιν αιτήματος της Δ.ΥΠ.Α., ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α. ή να καταστρέψει επί αποδείξεως όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Άνευ περιορισμού των ανωτέρω, ο Χρήστης δεν θα αποκαλύψει την ύπαρξη ή τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικά με τις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση ή άλλη δημόσια επικοινωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και έγκριση της Δ.ΥΠ.Α.

11. Λοιποί Όροι

ι της παρούσας Συμφωνίας, στο βαθμό που η αποτυχία αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ταραχές, εμπάργκο, απεργίες ή άλλες συλλογικές πράξεις εργαζομένων, δυστύχημα, ατυχήματα ή άλλες αιτίες, στο βαθμό που αυτή η αποτυχία και οι συνέπειές της είναι λογικά πέρα από τον έλεγχο και χωρίς την υπαιτιότητα ή την αμέλεια του Μέρους που την επικαλείται. Απαγόρευση εκχώρησης και ανάθεσης. Δεν θα γίνεται καμία εκχώρηση της Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Δ.ΥΠ.Α. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα εκχώρησης ή μεταβίβασης θα είναι άκυρη και η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβαση του Χρήστη στην Πλατφόρμα χωρίς ευθύνη. Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για τη λειτουργία του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Δ.ΥΠ.Α. Πλήρης Συμφωνία – Τροποποίηση. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία γίνεται αποδεκτή ηλεκτρονικά και ότι η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα διαμορφωθεί και θα εγκριθεί έγκυρα ηλεκτρονικά. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το θέμα αυτό. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες της οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στην Πλατφόρμα. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας από εσάς μετά από αυτή την ανακοίνωση θα ερμηνεύεται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων που έγιναν από τη Δ.ΥΠ.Α. Στην ευθύνη σας εμπίπτει η περιοδική παρακολούθηση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας για τυχόν αλλαγές. Όλες οι ειδοποιήσεις που παρέχονται από την Δ.ΥΠ.Α. μέσω της Πλατφόρμας, ή οποιεσδήποτε επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από και μεταξύ μας ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες επικοινωνίες θα γίνονται εγγράφως. Ακυρότητα –Παραίτηση. Η διαπίστωση ότι οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρο δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της Συμφωνίας. Η παραίτηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας από το άλλο Μέρος δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, ούτε η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο. Λειτουργία Πλατφόρμας. Η παρούσα Συμφωνία, οι Πολιτικές και οι διαδικασίες που κοινοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας, διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε όρων της παρούσας ή τυχόν πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα και ανακοινώνονται σε εσάς μέσω της Πλατφόρμας, θα ελέγχονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα. Αξιολογήσεις και Κριτικές. Η Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με την JOBSbnb μπορεί να χρησιμοποιεί μηχανισμούς οι οποίοι αξιολογούν ή ασκούν κριτική ή επιτρέπουν στους Χρήστες να αξιολογήσουν ή να ασκήσουν κριτική σε άλλους Χρήστες και η Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με τη JOBSbnb μπορεί να κάνει τις αξιολογήσεις αυτές διαθέσιμες δημοσίως. Η Δ.ΥΠ.Α. δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως αποποιείται της ευθύνης της, έναντι οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιασδήποτε αξιολόγησης ή κριτικής. Δεν θα έχετε συμφέρον κυριότητας ή άδεια χρήσης οποιασδήποτε αξιολόγησης ή κριτικής που αναρτάται στην Πλατφόρμα, για τα οποία αποκλειστικά δικαιώματα έχει η Δ.ΥΠ.Α. Σχέση των Μερών. Τα Μέρη στην παρούσα Συμφωνία συμβάλλονται και λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και καμία άλλη σχέση δεν θα υπονοείται από την παρούσα Συμφωνία. Τίποτα που περιέχεται ή γίνεται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία εταιρικής σχέσης, πρακτορείας ή κοινοπραξίας και κανένα Μέρος δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, δήλωση ή πράξη του άλλου Μέρους. Ο κάθε Χρήστης αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος για όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας. Δεν είμαστε και δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας και Εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προκύπτουσας απασχόλησης ή άλλης δέσμευσης. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν συμβάσεις εργασίας μεταξύ των Μερών διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Οι Χρήστες και η Δ.ΥΠ.Α. συμφωνούν ότι τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών από την παρούσα Συμφωνία είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.